نايلون حبابدار ضربه گیر بصورت رول کیسه کاورهای چند بعدی و مکعب